Nickserv

To identify with NickServ:

bind evnt - init-server evnt:init_server
proc evnt:init_server {type} {
	global botnick
	putquick "MODE $botnick +i-ws"
	putserv "PRIVMSG NickServ :IDENTIFY <password>"
}